Wagyu
Franz_204539_Mueller.jpg

FRANZ

204539
DE 09 48906154
10.12.2013
BK: A2A2
Abstammung
Kikuyasu
Kikuyasu
Kikunori
Fukuyoshi Kikuteru
Fukuuchiyo
Itozuru
Itozurudoi Itokitazur
Sanjirou Sanjirou
Kitaguni