Wagyu
GWG_Haruki_III_204599_Mueller.jpg

HARUKI III GWG

204599
DE 09 88085428
08.04.2016
Züchter: Kraetz, Muenchen
Abstammung
Haruki II GWG20
Asyake Shinnen
Haruki 2
Soraya Westholme Teruy
Sayako
Aizakura
DE 09 45331888
Aizatzurudoi Fukutsuru
Chiyotake Itoshigefuji
Chiyotake