Waiting Bulls 2019

ZEISIG

865579
DE 09 52237451
27.04.2017
Breeder: Bernhart, Oberneukirchen
BC: A1-B
KC: AA
ET
Zeisig_865579_PB.jpg
Pedigree
ZEPTER
DE 09 49287315
ZASPIN
ZASPORT
Nele HUTOED
Nene
Liral 83 - 85 - 86 - 85
DE 09 48767429
4/3,8 10.198 4,15 3,75
HL 2019 12.929 3,74 3,63
HUMPERT HUMAT
Lira WINNIPEG
Libo

Milk

116 86%
Milk kg+313
Butterfat %+0,24
Butterfat kg+32
Protein %+0,04
Protein kg+14

Beef

113 74%
Daily gain
111 77%
Dressing perc.
104 73%
Carcass grade
114 72%

Fitness

103 81%
Productive life
101 70%
Persistence
99 75%
Fertility
95 70%
Udder health
109 81%
Cell count
112 77%
Milkability
104 82%
Calving ease pat.
91 93%
Prod. increase
97 75%
Vitality
105 79%
Calving ease mat.
110 75%
Insemination
-2
BIO
113 83%
TMI
120 77%
MI
116 86%
CG
114 72%
FIT
103 81%
Type traits Daughters: 0
Body 94
Muscularity 95
Feet & Legs 102
Udder 101
Cross Height 93
Body Length 95
Hip Width 98
Body Depth 96
Pelvic Angle 119
Hock Angularity 105
Hock Development 101
Pastern 96
Hoof Height 98
Fore Udder Length 109
Rear Udder Length 112
Att.of Fore Udder 87
Suspensory Ligament 96
Udder Height 89
Teat Length 90
Teat Thickness 95
Teat placement (front) 120
Teat placement (rear) 110
Teat direction (rear) 109
Udder Purity 100