Wagyu
Sanji_DE0359488714.jpg

SANJI

204619
DE 03 59488714
26.11.2016
Breeder: Tönjes, Bösel
BK: A2A2
Pedigree
Lake Wagyu
Michifuku
Monjiro
Lake Wagyu Itozurodoi
Chiyotake
Naomihira
DE 15 01402863
Itohira Itoyoshiha
Naomi Fukutsuru
Lake Wagyu